Ganesh Chathurdhi 2018 Sponsorship 

Navaratri - Nine-day pujas -----$ 251

Gakara Saharanamam(daily) ----$ 151

Ganesh Pooja and Abhishekam one  day pujas ---$ 151

Ganesh Homam (Wednesday, 12TH)----- $ 51

Ganesh Alamkaram for one day——— $ 51

Annadanam Sponsorships (Each day )-----$101

 

Nimarjanam Sponsors(22nd ) ----$51